906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

O projekte

Cezhraničný projekt PO STOPÁCH HABÁNOV

Základné údaje

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika– Česká republika
Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Realizované aktivity

Rekonštrukcia habánskeho mlyna s jeho technickým zázemím v Sobotišti
Rekonštrukcia tzv. habánskeho sklepa vo Vacenoviciach
Zriadenie muzeálnej expozície Múzeum habánov v Sobotišti
Expozícia Habáni vo Vacenoviciach
„Náučný chodník Habánskym dvorom“ v Sobotišti
Externá expozícia vo Vacenoviciach „Novokrstenci na Morave“
webová stránka www.muzeumhabanov.sk

Termín realizácie 09/2017 – 03/2020

Rozpočet

  • Celkové výdavky projektu
  • Výška NFP
  • Celkové výdavky obec Sobotište
  • Celkové výdavky obec Vacenovice

Spoločnou témou cezhraničnej spolupráce je história a kultúra habánskych/novokrsteneckých komunít typických len pre oblasť juhovýchodnej Moravy a juhozápadného Slovenska. Cieľom projektu je chrániť a zviditeľniť jedinečné kultúrne dedičstvo cezhraničného územia a vytvoriť nové turistické ciele.

O projekte

V Sobotišti vznikol v roku 1546 prvý habánsky dvor na Slovensku. Na dve storočia sa stal významným centrom habánov na Slovensku. Dodnes uchováva ojedinelé pozostatky habánskej architektúry. Politickým rozhodnutím sa história obce zamerala na osobnosť Samuela Jurkoviča a založenie prvého úverového družstva.  Až keď obyvatelia začali pôvodnú architektúru búrať, pristúpil Krajský pamiatková úrad Trnava k opatreniam na záchranu tejto špecifickej architektonickej lokality a v roku 1999 bol Habánsky dvor v Sobotišti vyhlásený za pamiatkovú zónu. Tvorí ju cca 70 objektov, z toho 7 národných kultúrnych pamiatok.

Prioritným cieľom projektu bola rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Habánky mlyn, ktorý je vo vlastníctve obce a tvorí centrálnu dominantu pamiatkovej zóny. V roku 2001 bola na mlyne z predvstupových fondov Phare staticky zabezpečená strecha. Odvtedy mlyn chátral.

V roku 2019 začala jeho komplexná rekonštrukcia. Fasáda bola zreštaurovaná do najstaršej neskororenesančnej podoby. Súčasne bolo zreštaurované pôvodné technické zázemie mlyna a v náznakovej rekonštrukcii mu bolo prinavrátené mlynské koleso s vantrokom. Mlyn sa stal vďaka projektu prvou prístupnou pamiatkou s rozsiahlou expozíciou o živote habánov v Sobotišti.