906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Hospodárska organizácia dvora

Novokrstenci zakladali svoje komunity s dovolením zemepánov, zvyčajne v blízkosti jestvujúcich obcí. Komunity si spravovali novokrstenci sami. Voči iným poddaným mali osobitné, privilegované postavenie.  Zemepánom odvádzali len také poplatky, tovar či služby, na ktorých sa spoločne ešte pred príchodom dohodli.

Svoje obce nazývali dvorom (Haushaben) či bratským dvorom (Bruderhof). Na čele celej obce (Gemeinde), ktorá zahŕňala všetky bratské spoločenstvá stál „biskup“ (Vorsteher). Správa jednotlivých dvorov spočívala v rukách bratov núdznej pomoci (Diener der Notdurf). Duchovné záležitosti mali na starosti služobníci Slova. Pojem služobníci núdznej pomoci sa vzťahoval na viacero funkcií a úloh. Najdôležitejšia z nich bola celková správa dvora, ktorú vykonával správca (Haushälter). Vo väčších dvoroch, akým bolo i Sobotište, mal pomocníka a zástupcu a tým býval Weinzierl.

Nákupcovia (Einkäufer) tvorili ďalšiu skupinu služobníkov núdznej pomoci. Nakupovali pre komunitu a predávali hotové výrobky. Boli jediní, ktorí obchodovali a prichádzali do styku s peniazmi a tie každý týždeň odovzdávali správcovi dvora do spoločnej pokladnice.

Hospodársku časť dvora tvoril Bauhof, kde sa nachádzali stajne, sýpky a iné hospodárske stavby. Poľnohospodárstvo nepredstavovalo dominantný spôsob príjmov komunít. Bolo len nutnou súčasťou zabezpečujúcou obživu. Hlavným obchodným artiklom boli remeslá. V kronikách sa spomína vyše 30 druhov remesiel, ktoré bratia vykonávali. Remeselníci toho istého remesla pracovali spoločne. Jeden z majstrov bol ustanovený za hlavného majstra (Fürgestellten). Poľnohospodárske práce riadil správca(Meier) a správca pivníc(Kellner). Povinnosti všetkých profesií upravovali poriadky (Ordnungen) vydávané Vorsteher-mi.

Po rozpade spoločného vlastníctva novokrstencov v 80. – 90. rokoch 17. storočia zanikla i väčšina funkcií spojených so správou dvora. Posledné ustanovenie služobníkov núdznej pomoci v Sobotišti zachytené v kronikách sa konalo 1. 5. 1694. Na skúšku boli za služobníkov zvolení Johannes Beller, kováč Johannes Kellner a nožiar Georg Schultz, všetci zo Sobotišťa.

Po rekatolizácii habánsku komunitu zastrešovala Novodvoranská spoločnosť s každoročne volenými zástupcami (predseda, podpredseda, hospodár st., hospodár ml., klúčar), ktorá hospodárila s výnosmi zo spoločných majetkov (mlyny, klúčarňa, lesy) až do roku 1961 (podľa posledného záznamu).