906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Sobotištianski keramikári

Technologické poznatky výroby fajansy mali novokrstenci osvojené ešte pred príchodom do Sobotišťa, ich výrobcovia sa však museli oboznámiť s novým prostredím a surovinovými zdrojmi. Jedným z najnáročnejších problémov bol vzťah výrobného materiálu – hliny s nanášanými polevami a ich vzájomná priľnavosť. V Sobotišti sa nachádzali ložiská mimoriadne kvalitnej hliny, ktorú kopali na dvoch miestach v obecnom chotári: pod Vápenkami a na Kalvínskych horách. Všetky materiály potrebné na výrobu fajansy si pripravovali keramikári sami.

Novokrstenci sa na rozdiel od ostatných remeselníkov nezdružovali do cechov. Až po rekatolizácii v roku 1770 vytvorili potomkovia novokrstencev samostatný spojený cech remeselníkov, v ktorom boli zastúpení aj hrnčiari. V remeselníckych dielňach panovala prísna disciplína, remeselníci sa riadili osobitým poriadkom. Dôraz kládli na využívanie pracovného času, kvalitu výrobkov a poriadok v dielni, o ktoré sa starali predstavení dielní. Pôvodná spoločná dielňa (Hafnerhaus) v Sobotišti, identifikovaná Heřmanom Landsfeldom v 30. rokoch 20. storočia, stála na okraji bratského dvora. Po veľkej povodni v roku 1630 bola zničená a znovu postavená, avšak následne ju v roku 1663 pri prepade dvora vypálili Turci. Po rozpade spoločného vlastníctva vzniklo v Sobotišti niekoľko samostatných keramických dielní.

K najznámejším keramikárom v Sobotišti patrila generácia džbankárov Müllerovcov (budova keramickej dielne z 2. pol. 17. storočia bola asanovaná v 70. rokoch 20. storočia).

V súčasnosti je odborne spracovaných a opísaných okolo 400 značiek na habánskej keramike zo 17. storočia, pričom najčastejšie ide o písmená alebo znamienka. Heřman Landsfeld identifikoval zo Sobotišťa celkovo 32 iniciálových a 22 ikonografických značiek. Irena Pišútová uvádza na keramike zo Sobotišťa z 18. a 19. storočia 12 iniciálových značiek, ku ktorým priraďuje aj priezviská džbankárov:

AE, A (Alhchusovci)

W (Wirtovci)

IS (Jacob Schultz)

GB, IB (Baumgartnerovci)

HS (Henrich Schmiedt)

M (Müllerovci)

S (Benjamin Schmiedt)

IP (Pulmannovci)

E (Egelovci)

C (Čederleovci/Csederlovci)

V rôznych obmenách sa vyskytuje aj značka H, nie je však doložené, či iniciála H patrila sobotištskej rodine Huberovcov alebo Hartmannovcov. Mohlo ísť tiež o niektorého príslušníka džbankárskeho rodu Hornovcov z Veľkých Levár, ktorý sa usadil v Sobotišti. Ďalej to bola značka S (Sabatisch), odkazujúca na miesto výroby produktu (nie však výhradne, značka S mohla odkazovať aj na iné miesta, napr. Smolenice).